Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної
адміністрації
04.02.2010 № 69

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ культури і туризму районної державної адміністрації

1. Відділ культури і туризму районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та управлінню культури і туризму обласної державної адміністрації (далі - управління), є головним органом із забезпечення реалізації мовної політики в районі.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури і туризму, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій, наказами начальника управління, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про відділ.

3. Основними завданнями відділу є:

3.1. Реалізація державної політики у сфері культури, туризму, діяльності курортів, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики;

3.2 Забезпечення:

- реалізації мовної політики, створення сприятливих умов, для утвердження української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин;

- вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

- доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

3.3 Сприяння:

- відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

- захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю;

- загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту;

3.4 Участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

4.1 Створює умови для розвитку:

- усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

- соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

- внутрішнього та іноземного туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури;

4.2 Сприяє:

- формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

- удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;

- захисту прав споживачів культурного і туристичного продукту;

- централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;

- збереженню та відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;

- проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

- діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

- соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

4.3 Проводить аналіз:

- ринку туристичних послуг і подає управлінню відомості про розвиток туризму;

- потреби у працівниках у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

4.4 Подає управлінню пропозиції щодо:

- формування державної політики у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

- визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

- відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;

- проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини;

занесення:

- інформації до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

- об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

- відповідної території до Списку історичних населених місць України;

4.5 Бере участь у:

- розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм;

- реалізації міжнародних, регіональних проектів у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

- організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

- розробленні пропозицій щодо будівництва об'єктів туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

4.6 надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

4.7 Здійснює:

- координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління державної адміністрації.

- функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

- заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

контроль за:

- станом дотримання законодавства з питань демонстрування та розповсюдження фільмів у кіно- і відеомережі;

- збереженням музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;

4.8 Забезпечує:

- доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію про програми та проекти змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

- захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

- виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

- дотримання режиму використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

- функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;

4.9 Інформує управління про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток культурної спадщини;

4.10 Організовує:

- розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини;

- проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;

- надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини;

4.11 Укладає охоронні договори на пам'ятки культурної спадщини в межах повноважень, делегованих управлінням відповідно до закону;

4.12 Вживає заходи до зміцнення міжрегіональних культурних зв'язків;

4.13 Подає управлінню відомості про проведення гастрольних заходів;

4.14 Сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культурних потреб;

4.15 Роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність;

4.16 Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Відділ має право:

5.1 Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;

5.2 Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.3 Скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його повноважень.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями.

7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районною державною адміністрацією за погодженням із управлінням культури і туризму обласної державної адміністрації згідно до вимог чинного законодавства.

8. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

- видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу.

9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання визначає голова районної державної адміністрації в межах виділених асигнувань.

Кошторис, штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням районної державної адміністрації

11. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Керівник апарату районної державної адміністрації В.М Реутенко