Положення про відділ культури Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної 
адміністрації
06.09.2013 № 336
 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ культури Голопристанської
районної державної адміністрації Херсонської області
 
1. Відділ культури Голопристанської районної державної адміністрації Херсонської області (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та управлінню культури обласної державної адміністрації. 
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління, актами обласної державної адміністрації, обласної та районної ради, а також положенням про відділ.
3. Основними завданнями відділу є:
- забезпечення реалізації державної політики в галузі культури на території Голопристанського району;
- забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
- доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;
- сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;
- сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;
- сприяння збереженню культурної спадщини;
- гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин;
- забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
- захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.
4. Завданнями відділу відповідно до покладених повноважень є: 
4.1 Створення умов для:
- розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;
- розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;
- задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;
- розвитку національно-культурних об'єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;
- забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;
- сприяння формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;
- захисту прав споживачів національного культурного продукту;
- централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;
- сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;
- збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;
- фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;
- збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;
- забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; 
- функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;
- моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики; 
- реалізація районних програм у галузі культури; 
4.2. Подання у встановленому порядку до управління культури обласної державної адміністрації пропозицій щодо:
- формування державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; державної мовної політики на території району;
- надання творчим колективам звання "народний".
4.3.Подання управлінню культури обласної державної адміністрації інформації про:
- музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форм власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;
- пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам'яток культурної спадщини.
4.4. Прийняття участі у розробці проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Голопристанського району.
4.5. Надання організаційно-методичної допомоги та координація діяльності підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики.
4.6 Проведення заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, охорони культурної спадщини.
4.7. Контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду.
4.8. Збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; державної мовної політики.
4.9. Забезпечення захисту об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.
4.10. Забезпечення в установленому законом порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій. 
4.11. Забезпечення доступу юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць.
4.12. Спільно з Херсонською обласною інспекцією по охороні пам'яток історії та культури:
- визначення меж території пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;
- погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;
- призначення відповідних охоронних заходів щодо пам'яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт.
4.13. Облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів на території Голопристанського району.
4.14. Проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури на території району.
4.15. Контроль за виконанням Закону "Про охорону культурної спадщини", інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини.
4.16. Зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків.
4.17. Облік проведення гастрольних заходів і подання до управління культури обласної державної адміністрації відомостей про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні.
5. Відділ координує роботу комунальних організацій (установ, закладів), таких як: комунальна установа "Централізована бухгалтерія по обслуговуванню закладів та установ культури" Голопристанської районної ради Херсонської області; комунальна організація (установа, заклад) Голопристанська центральна районна бібліотека Голопристанської районної ради; комунальна організація (установа, заклад) Голопристанський районний Будинок культури Голо-пристанської районної ради; комунальна організація (установа, заклад) Голопристанська районна дитяча школа мистецтв Голопристанської районної ради; комунальна організація (установа, заклад) Бехтерська дитяча музична школа; комунальна організація (установа, заклад) Старозбур'ївська дитяча музична школа; комунальна організація (установа, заклад) Таврійська дитяча музична школа.
6. Бухгалтерський облік означених закладів (організацій, установ) культури Голопристанського району здійснює комунальна установа "Централізована бухгалтерія по обслуговуванню закладів та установ культури" Голопристанської районної ради Херсонської області  .
7. Відділ має право: 
- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян (за погод-женням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;
- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи, ради та ін. з питань, що належать до його повноважень. 
8. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями. 
9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із управлінням культури обласної державної адміністрації згідно до вимог чинного законодавства.
10. Начальник відділу: 
- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та за результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
- видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання; 
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу;
- подає на затвердження голові районної державної адміністрації  положення про відділ;
- затверджує посадові інструкції на працівників відділу та на керівників закладів (установ, організацій) вищезазначених у п.5 даного Положення та розподіляє обов'язки між ними;
- планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
- вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
- звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
- може входити до складу колегії районної державної адміністрації;
- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
- може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
- представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з управлінням культури обласної державної адміністрації та іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації.
11. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. 
12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання визначає голова районної державної адміністрації в межах виділених асигнувань. 
13. Кошторис, штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням районної державної адміністрації. 
14. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 
 
Керівник апарату районної
державної адміністрації 
В.М.Реутенко